Zeitgeist-liikkeen perehdytysvideo
Ajan Henki
Zeitgeist: Moving Forward
Where are we Going luento
Social Pathology
Katso Zeitgeist Addendum
Kuka on Peter Joseph?

Perehdytysopas
 

Kestävä kehitys

Kun ajattelemme yhteiskunnan kestävää kehitystä, ajattelemme usein tuotteiden kestävyyttä, pitkäjänteistä ajattelua ja luonnon kunnioitusta. Yleisesti ottaen kestävä toimintatapa on menettely, jossa otetaan huomioon järjestelmän kestävyys tulevaisuutta varten. Tämä ajatus ei kuitenkaan ole vain fyysistä, materialistista maailmaa varten, vaan se pätee myös ajatuksiin, uskomuksiin, ihmisen toimintaan ja koko yhteiskuntaan.

Kestämättömällä toimintatavalla on epätasapainoinen negatiivinen vaikutus, joka ajan myötä vaikuttaa haitallisesti ihmiseen, yhteiskuntaan ja/tai ympäristöön. Yleinen esimerkki tästä on öljyn käyttäminen energianlähteenä. Tätä voidaan ajatella kestämättömänä, sillä öljy on pääosin uusiutumatonta ja sen polttaminen vahingoittaa ympäristöä. Mikä tahansa käytäntö, joka aiheuttaa peruuttamatonta luonnonvarojen vähenemistä tai pitkän aikavälin ympäristön saastumista, on haitallista selviytymisemme kannalta.

Samoin jos tietty yritys tuottaa toimintansa sivutuotteena paljon jätettä, ja saastuttaa ympäristöä, voidaan myös tätä pitää kestämättömänä käytäntönä, riippumatta siitä mitä kyseinen yritys valmistaa.

Niin ikään, jos materiaali tai tieto, jota käytetään tietynlaisen tuotteen valmistamisessa, ei ole mahdollisimman laadukasta, on tuotteen eheys hyvin usein luonnostaan vaarantunut, joka johtaa lopulta jätteen lisääntymiseen, kun tuote hajoaa tai vanhenee. Ottaen huomioon nykyisen voittojärjestelmän, lähes kaikessa tuotannossa on sisäänrakennettu heikkous, johtuen tarpeesta kilpailla markkinaosuuksista. Toisin sanoen, jos kaksi yritystä kilpailevat toisiaan vastaan luodakseen tietyn esineen, täytyy molempien olla strategisia materiaalien ja suunnittelun suhteen, joka johtaa hyvin usein laadun heikkenemiseen kustannustehokkuuden nimissä. Lopputuloksena on tuote, joka hajoaa paljon nopeammin, kuin tuote, joka olisi tehty huolella ja laadukkaimmista raaka-aineista.

Laadukkuus ei toteudu järjestelmässämme kahdesta syystä: 1) Jos yritykset käyttäisivät parhaita mahdollisia materiaaleja ja panostaisivat suunnitteluun täysillä, olisi heillä luultavasti paljon korkeammat tuotantokustannukset ja he todennäköisesti menettäisivät samalla kilpailukykynsä. 2) Jos tuotteet tehtäisiin sillä ajatuksella, että niiden tulee kestää kauan aikaa, ihmisten ei tarvitsisi jatkuvasti korvata, päivittää ja korjata esineitään niin paljoa, jolloin suuri määrä tuloja ja työpaikkoja menetettäisiin, joka taas hidastaisi taloutta.

Tämä on tietenkin kestämätöntä, sillä talousjärjestelmämme sisäänrakennettu tehottomuus tuottaa lopulta tarpeetonta päällekkäisyyttä, jätettä ja saasteita.

Tämä vie meidät ideologioihin, jotka vaarantavat ylläpidettävyytemme.

Kestämätön ideologia on sellainen, joka luonnostaan vie ihmisen tai ryhmän ihmisiä kestämättömiin käytäntöihin. Esimerkiksi tuotantolaitos saattaa käyttää heikkoja materiaaleja ja luoda kestämättömiä tuotteita, ja samalla tuottaa suhteettoman paljon jätettä. Tämä on vallitsevan rahajärjestelmän seuraus. Rahajärjestelmässä ei ole palkkiota kestävyydestä, sillä se perustuu kilpailuun ja kykyyn uusiutua liikevoittoon johtavissa menetelmissä. Tällaisissa olosuhteissa kestävyys tulee aina tärkeysjärjestyksessä tuoton jälkeen, sillä yrityksen selviäminen perustuu tuottoon ja tuotto taas perustuu osittain kustannusten karsimiseen ja tulojen kasvattamiseen. Näin ollen kestämättömät käytännöt, joita on olemassa kaikissa teollisuuksissa, ovat talousrakenteessa piilevän vian seuraus.

Teoriassa useimmat olisivat samaa mieltä siitä, että resurssien runsaus ja tuotteet, jotka tehdään mahdollisimman kestävistä materiaaleista maksimaalisen kestävyyden ja tehokkuuden vuoksi, olisi hyvä asia. Näitä huomioita ei kuitenkaan palkita nykyisessä rahajärjestelmässä. Se, mitä palkitaan, on niukkuus. Niukkuus ja tuotteiden suunniteltu vanheneminen palkitaan lyhyellä tähtäimellä, sillä se vahvistaa liikevaihtoa ja luo lisää työpaikkoja. Ikävä kyllä tämä 'lyhyen tähtäimen palkkio' johtaa 'pitkäaikaiseen tuhoon'.

Markkinatalous kaikkine sivuhaaroineen, kuten kommunismi, sosialismi ja fasismi, on kestämätön ideologia, sillä siinä on sisäänrakennettuna taipumus ympäristölliseen ja sosiaaliseen hyväksikäyttöön. Toisin sanottuna maailma, joka kilpailee itsensä kanssa työvoimasta, resursseista ja selviytymisestä on luonnostaan kestämätön järjestelmä, sillä siitä puuttuu ulkoinen omatunto.

Joten kysymys kuuluukin, mikä on kestävä ideologia?

Vaikka tämä kysymys tuo aina uusia vastauksia ihmisten evoluution jatkuessa, meillä on tänä päivänä konsepti nimeltään tieteellinen menetelmä. Yksinkertaisesti tieteellinen menetelmä on tutkimusprosessi, mikä modernien oppimismetodien, mittausten, testien ja kokeilujen kautta toimii tietyn ymmärryksen pätevyyden osoittamisessa, tai ratkaisun löytämisessä tiettyyn ongelmaan.

Hyvä esimerkki voisi olla ongelma auton kanssa. Jos autosi ei käynnisty, aloittaisit ajatusketjun, perustuen logiikkaan, löytääksesi ongelman lähteen. Logiikka ohjaisi ajatusketjua, todennäköisesti alkaen siitä, kuinka paljon tankissa on bensiiniä ja siirtyen sen jälkeen sytytysjärjestelmään ym. Tämä on tieteellinen menetelmä sovellettuna ongelmanratkaisuun. Epätieteellinen metodi tämän tyyppisen ongelman ratkaisuun kuuluisi kategoriaan 'järjetön'. Jos autosi ei käynnisty, olisi järjetöntä aloittaa ongelmanratkaisu katsomalla renkaita, joilla ei luultavasti ole mitään tekemistä ongelmaan liittyvien mekanismien kanssa.

Ikävä kyllä lähestymme sosiaalisia tilanteita suurimmalta osin ilman logiikkaa tai metodologiaa ja toimintamme on täynnä perinteitä, taikauskoa ja vanhentuneita käyttäytymismalleja. Tieteellinen lähestymistapa yhteiskunnallisiin asioihin, logiikan ja järjen käyttäminen sosiaalisten ongelmien arvioimiseen ja niihin reagoimiseen johtaisi luonnollisesti kohti kestävyyttä, sillä mikään ei voi olla eristettyä tai irrallista tällaisessa lähestymistavassa. Toisin sanoen meidän täytyy lopettaa maailman katselu aikaisempien järjestelmien ja ideologioiden luoman verhon läpi, ja aloittaa maailman katselu niin laajalla ja objektiivisella tavalla kuin pystymme. Ainoa väline, joka tukee tätä lähestymistapaa on tiede ja tieteen lahjat ovat todistaneet pätevyytensä kiistattomasti. Näin ollen on aika hyödyntää tieteen metodeja lähestymisessämme yhteiskuntaa itseään kohtaan.

Nopea vilkaisu toimintamalleihin, joita maailmassamme käytetään tänä päivänä heijastaa järjen, logiikan ja tieteellisten menetelmien törkeää halveksuntaa. Taloudelliset rakenteemme perustuvat vaihdon välineisiin ja arvoihin, joilla ei ole juurikaan tekemistä todellisten resurssien ja todellisuuden kanssa. Uskonto jatkaa saarnaamistaan maailmankuvasta, josta on aikoja sitten päästy eteenpäin progressiivisella tieteellisellä ajattelulla. Työvoimajärjestelmämme toimii niin, että ihmisten täytyy olla "työllistettyjä" saadakseen rahaa selviytymistä varten, kun taas näiden ammattien todellinen vaikutus yhteiskuntaan on erittäin kyseenalaista. Näyttää vahvasti siltä, että "työt" ovat usein olemassa vain pitääkseen ihmiset tekemässä "jotain" elääkseen ja pitääkseen yllä elinkeinorakennetta. Tämä on ihmiselämän tuhlausta!

On paljon erilaisia näkökulmia ymmärrykseen siitä, että tämänhetkiset yhteiskunnalliset instituutiot ovat kestämättömiä. Yhteenvetona voisi sanoa, että elämällemme maan päällä täytyy olla perustavanlaatuinen lähtökohta, johon toimintamme liittyy. Tämän lähtökohdan täytyy olla mahdollisimman empiirinen, ja se ei saisi pohjautua mielipiteisiin tai ennusteisiin. Tieteelliseltä perspektiiviltä näemme, että resurssit ja ihmisten nerokkuus ovat kaikista arvokkaimmat asiat tällä hetkellä. Ihmisten älykkyys ja tietoisuus yhdistettynä maapallon resurssien älykkääseen hallintaan ja hyödyntämiseen ovat todelliset ydinasiat. Kaikki muu rakentuu niiden pohjalta. Näin ollen meidän täytyy aloittaa lähestymistapa, joka maksimoi koulutuksen, teknologian ja resurssienhallinnan.

Ennen kuin tämä on tehty, kestävyys tulee olemaan vaarassa. Kestävyys, maapallon resurssien älykkään hallinnan avulla, on Zeitgeist-liikkeen ja Venus projektin päämäärä.

 


Ole osa muutosta!
TeamSpeak
Facebook
YouTube
Forum
IRC